Arbetsområden

Advokatfirman Sjöstrand åtar sig uppdrag inom följande områden

Brottmål

Inom brottmål behandlas juridiska frågor om brott och straff.

Försvarsadvokat, målsägandebiträde

Tvistemål

Inom tvistemål behandlas frågor om tvister. Det kan vara allt i från oeniga föräldrar, affärspartner, leverantör eller kund.

Vårdnad, allmänna tvister, hästjuridik.

Migrationsrätt

Inom migrationsmål behandlas ärenden som asyl, anknytning och arbetstillstånd.

Asyl, arbetstillstånd

Testamente& Framtidsfullmakt

Vi upprättar testamenten och framtidsfullmakter.

Testamente

Brottmål

Misstänkt för brott.

FÖRSVARSADVOKAT
När du är misstänkt för brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Det är en advokat som närvarar vid polisförhör, försvarar dig vid rättegång och hjälper dig att överklaga om du inte är nöjd med domen. Du har rätt att föreslå den advokat du önskar. Advokat Josefine Palangi Sjöstrand kommer ta just ditt fall på största allvar och vara din trygghet genom hela rättsprocessen från första polisförhöret till en förhoppningsvis friande dom. Även om du erkänner att du har gjort något brottsligt är det viktigt att din försvarsadvokat är på hugget och hjälper till att få fram de förmildrande omständigheter som ofta finns så att du på så sätt inte får en alltför sträng påföljd eller ett för stort skadestånd att betala. Vi besöker brottsplatsen och går noggrant igenom alla vittnesmål och hela åklagarens utredning så att du verkligen får den rättvisa rättegång du har rätt till.

Brottmål

Utsatt för brott.

Målsägandebiträde
När du har drabbats av brott som till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet kan du få ett målsägandebiträde. Det är en advokat eller jurist som stödjer dig genom hela rättsprocessen, går med dig på polisförhören, förbereder dig för vad som händer på rättegången samt hjälper dig att få skadestånd med anledning av brottet du blivit utsatt för. Vi hjälper dig att sammanställa vilka skador du fått, vilken kränkningsersättning brottet berättigar till, om du har fått bestående men efter händelsen räknar vi ut vilken ersättning du har rätt till. Vi hjälper dig sedan genom rättegången där vi också argumenterar för att du ska få det skadestånd du har rätt till. Framförallt är vi ett stöd för dig i en tid när du kanske är rädd och orolig och har många frågor kring det som hänt.

Tvistemål

Vårdnad.

Familjerätt

Vi på Advokatfirman Sjöstrand företräder dig när du inte är överens med den andra föräldern om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden om dem. En vårdnadstvist är oftast en påfrestande process och då är det ovärderligt att ha tillgång till juridisk rådgivning och hjälp från det att problemen uppstår till dess att du vet hur barnen ska bo och om det ska vara gemensam eller ensam vårdnad. Vi hjälper dig också om du har frågor om underhållsstöd och underhållsbidrag. Advokat Josefine Sjöstrand är utbildad medlare i vårdnads- och umgängestvister. 

Tvistemål

Allmänna tvister.

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. De vanligaste tvisterna är tvist om pengar, konsumenttvist och tvist inom familjen.

De flesta tvistemål är dispositiva. Vilket betyder att parterna kan förlikas, alltså komma överens med varandra utan att domstolen måste döma i målet.

Indispositiva är i de flesta fall familjemål, till exempel mål om vårdnad om barn, äktenskapsskillnad  och faderskapsmål.

Hur går ett tvistemål till?

Vad kostar ett tvistemål?

Tvist om pengar

Du kan vända dig till kronofogden om någon är skyldig dig pengar. Du ansöker då om ett betalningsföreläggande, ansökningsavgift är på 300 kronor (2020). Då kontaktar Kronofogden den person som du anser är skyldig dig pengar.

Kronofogden skicka ärendet vidare till tingsrätten endast om personen har invändningar.

OBS! Om du redan vet att motparten har invändningar, vänder du dig då direkt till tingsrätten med en stämningsansökan.

Det är mycket svårt att företräda sig själv i domstol då det kan uppkomma situationer du inte inte är van vid. Även om du tror du har rätten på din sida så handlar domstolsprocess om att förklara juridik och värdera bevisning.

Om det handlar om mindre än 23 650 kr år 2020, är avgiften 900kr, om det handlar om mer än 23 650 kr är avgiften 2 800 kr.

Viktigt! Rör tvisten ett värde om högst 23 650 kr år 2020 räknas det som förenklat tvistemål. Då får du inte ersättning för ditt ombud även om du vinner och du kan inte heller få finansiering via försäkring eller rättshjälp.

väldigt förenklat hur ett tvistemål steg för steg går till:

 

Förberedelser inför tingsrätten
Förberedelserna av målet börjar när domstolen godkänt stämningsansökan och stämt motparten.

Muntlig förbredelse
När stämning har skickats ut ska det hållas muntlig förberedelse i målet. Det skall kartläggas vad parterna är oense om. Yrkande och Invändningar.Ytterligare omständigheter mm.
Tingsrätten ska verka för att förlika parterna
I samband med mötet på tingsrätten så försöker tingsrätten få parterna att komma överens innan målet tas upp till huvudförhandling (rättegång).
Målet ska avgöras genom huvudförhandling (rättegång)
Om parterna inte kommer överens går målet till huvudförhandling.
Under huvudförhandlingen tar man upp den bevisning och de omständigheter som åberopas och yttra sig över det som motparten tar upp. Om man har vittnen ska de förhöras.
Rättegången avslutas

Domstolen meddelar dom på en gång eller vid ett senare tillfälle.Hur mycket en rättegång kostar beror på vilken omfattning och vilken typ av ärende det rör sig om. Har man en hem eller företagsförsäkring kan man få rättsskydd som täcker 75-80% av kostnaderna.

Mer info om finansiering.

Tvistemål

Hästjuridik.

Jag har sålt en häst som var veterinärbesiktigad och nu säger köparen att den är halt. Jag har ett litet hästföretag, vad kan jag göra åt köparens reklamation?

Min häst har varit inackorderad och skadat sig allvarligt, vem bär ansvaret?

 

På Advokatfirman Sjöstrand kan vi häst. Vi har erfarenhet som hästägare, uppfödare och tävlingsryttare sedan många år. Vi har goda kontakter med veterinärer, hovslagare och tränare som hjälper oss när vi behöver sakkunniga vittnen som stöd till hästrelaterade tvister. Framför allt kan vi förklara för domstolen hur hästar och hästvärlden fungerar, till skillnad från de jurister som inte själva har ett gediget hästkunnande. Vi vet vad spatt, kissing spines, lösa benbitar, fång och kotledsinflammationer är och förstår vad motpartens veterinär påstår om din häst. På så sätt kan vi hjälpa dig i alla typer av hästrelaterade tvister. Vi hjälper dig också att förebygga tvister genom att utforma tydliga kontrakt för hästköp, fodervärd, betäckning med mera. 


Taggar hästjurist:

Hästjurist är ett ganska nytt ord och juridiken när det kommer till hästar. Vi på advokatfirman Sjöstrand har själva varit med och format juridiken kring hästköp. Se gärna artikeln från Ridsport.
https://www.tidningenridsport.se/sa-ar-hd-domen-om-hastaffar-viktig-for-andra-som-ska-salja/


Vi har lagt märket till att det är rätt svårt att komma fram till en bra rådgivare och att söka fram sitt problem på internet kan var väldigt tidskrävande. Hästtvist, köprätt, hästadvokat, hästjuridik, hästjurist, hästtvist advokat, advokat hästköp, återgång av hästköp. Det är många som behöver hjälp med hästköp och hästförsäljningar. Det kan vara så att avtalet är snabbt ihoprafsat.

Går hästköp att häva?
Går det att häva hästköp?
Att sälja häst som företagare
Att sälja häst som näringsidkare
Att sälja häst som privatperson
Reklamera hästköp
Reklamation häst
Dolt fel vid hästköp
Lurad vid hästköp
Lämna tillbaka häst

Vi åtar oss uppdrag inom hästjuridik i hela Sverige!

 
Migrationsrätt

Asyl.

Hur går det till att söka asyl i Sverige? Vad händer om Migrationsverket säger nej till min ansökan?

Jag vill komma till Sverige och arbeta, hur gör jag min ansökan om arbetstillstånd?

Jag vill att min fru/man ska få komma till mig i Sverige, hur ansöker vi om uppehållstillstånd på anknytning?

Asyl

Vi på Advokatfirman Sjöstrand arbetar som offentligt biträde i asylärenden. Vi hjälper dig att tillvarata de lagliga rättigheter du har i asylprocessen. En välgrundad argumentation från det offentliga biträdet kan vara skillnaden mellan ett beviljat uppehållstillstånd och ett beslut om utvisning. Vi tar hänsyn till den svåra situation du som asylsökande befinner dig i och har goda kunskaper om olika länder, kulturer och religioner. Vi strävar alltid att ge dig det bästa bemötandet så att du kan känna dig trygg trots den svåra situation det innebär att söka skydd i ett främmande land. Du har rätt att föreslå den advokat eller jurist du önskar som ditt offentliga biträde. Du ska då meddela ditt önskemål till Migrationsverket i samband med asylansökan.

Anknytning

För att få uppehållstillstånd på anknytning till en svensk medborgare eller en person med permanent uppehållstillstånd i Sverige måste man uppfylla vissa krav som Migrationsverket ställer. Det är bra att i förväg informera sig om vad som gäller för att ärendet inte ska dra ut på tiden i onödan. Vi kan hjälpa dig med att förklara de regler som gäller samt överklaga beslut som avslagits av Migrationsverket, till exempel för att Migrationsverket inte trott på att förhållandet är seriöst.

Migrationslagarna är komplicerade och ibland uppstår andra typer av problem. Vi har bred erfarenhet av de situationer som kan uppstå och hjälper dig med alla kontakter med Migrationsverket och gränspolisen.

Migrationsrätt

Arbetstillstånd.

Advokat Arbetstillstånd i Sverige
Vi hjälper dig som är arbetsgivare med arbetstillstånd.

Att anställa arbetskraft från ett land utanför EU kan ta väldigt långt tid och krävs mycket jobb. Det förutsätter att man uppfyller många krav som kan göra processen utdragen. Vi förenklar all hantering.

För att arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd. Vi hjälper dig med att ansöka om arbetstillstånd för anställda. Vi hjälper också till med uppehållstillstånd för egenföretagare och gästforskare.

Förlänga arbetstillståndet
Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut hjälper vi dig att ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd..

Anlita advokat för arbetstillstånd
Många företag erbjuder hjälp med arbetstillstånd. Att anlita oss som advokatbyrå ger dig flera trygga fördelar som andra inte kan erbjuda dig.

Vi är bundna av Advokatsamfundets regler när det gäller t ex sekretess och tystnadsplikt, noggrannhet och prissättning. Vi utgår ifrån följande faktorer när det kommer till arvode; uppdragets art, uppdragets omfattning, tidsåtgång, svårighetsgrad och uppnått resultat. Att anlita advokat för arbetstillstånd är alltså både tryggt och kostnadseffektivt. Läs mer om här: Arvode

Hur vi arbetar med arbetstillstånd i hela sverige

Vi hanterar all kommunikation med migrationsverket och andra aktörer. Vi behandlar ärendet primärt via e-post och telefon. Eftersom vi jobbar digitalt har vi möjligheten att åta oss uppdrag från hela Sverige. Det innebär att även om ditt företag vill ha hjälp med arbetstillstånd i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller på andra orter i Sverige kan ni få hjälp av oss på bästa möjliga sätt. 

Som ombud för arbetsgivaren hjälper vi också arbetstagaren under hela ärendets gång.

Viktigt att observera följande:
Migrationsverket bedömer i första hand arbetsgivarens förutsättningar.
Vi gör en översiktlig analys av arbetsgivarens förutsättningar på samma sätt som Migrationsverket.
Vi granskar och ser till så att ansökan är riktig och fullständig så att din ansökan blir godkänd av Migrationsverket.
Vi ser till att den enda ni behöver kommunicera med när ni ansöker om arbetstillstånd i Sverige är oss.

Ärenden vi kan stå till tjänst med:

  • Arbetstillstånd inom alla branscher
  • Arbetstillstånd till en specialist
  • Överklaga ett beslut – avslag om arbetstillstånd
  • Ansökan om förlängning av arbetstillstånd
  • Byte av yrke eller arbetsgivare
  • Allmän rådgivning i andra frågor gällande arbetstillstånd
  • Arbetstillstånd till asylsökande

Vår advokater och jurister kan processen för arbetstillstånd vid arbetskraftsinvandring.
och är sakkunniga inom migrationsrätt.

Vi har processat i alla instanser och är erfarna migrationsjurister.

Familjerätt och arvsrätt

Testamente & Framtidsfullmakt.

Vad är ett testamente?

Hur skriver man ett testamente?  

Varför ska man inte använda mallar för testamente? 

Kan man skriva om eller återkalla ett testamente om man ändrar sig?

Kan man skriva testamente genom fullmakt? 

Kan jag skriva testamente själv? 

Ärver gifta alltid varandra? 

Ärver sambor varandra? 

Behöver jag skriva testamente om jag är ensamstående? 

Behöver vi skriva testamente om vi är gifta? 

Vad kostar ett testamente? 

Hur stor är laglotten och vad innebär den? 

Vem behöver ett testamente? 

Vad menas med särkullbarn och vilka regler gäller för dem? 

Kan man testamentera bort laglotten? 

Vem kan bevittna ett testamente? 

Hur gör jag när jag vill skriva om mitt testamente? 

Hur länge gäller ett testamente? 

Kan ett testamente vara muntligt? 

Var ska testamentet förvaras? 

Ärver efterlevande make enskild egendom? 

Kontakta oss

Hör gärna av dig

Passar ditt ärende oss så är du varmt välkommen att höra av dig.

Press & Media

Ni är varmt välkomna att maila oss:

info@sjostrandlaw.se

Advokatfirman
Sjöstrand

Kungsbacka
Östergatan 11
434 30 Kungsbacka


Tel: 0300-206 23
Fax: 031-745 94 30

Mail: info@sjostrandlaw.se

Vi finns även på